เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนปกติ ( on-line )
 • 18 มิ.ย. 2563 0:01 น.23 มิ.ย. 2563 23:59 น.
    -  ชั้นปี 1(ตามรหัสปีเข้า)21 มิ.ย. 2563 8:30 น.21 มิ.ย. 2563 23:59 น.
    -  ชั้นปี 2(ตามรหัสปีเข้า)22 มิ.ย. 2563 8:30 น.22 มิ.ย. 2563 23:59 น.
    -  ชั้นปี 3(ตามรหัสปีเข้า)23 มิ.ย. 2563 8:30 น.23 มิ.ย. 2563 23:59 น.
    -  ชั้นปี 4(ตามรหัสปีเข้า)23 มิ.ย. 2563 8:30 น.23 มิ.ย. 2563 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ23 มิ.ย. 2563 8:30 น.23 มิ.ย. 2563 23:59 น.
 • วันเปิดภาคการศึกษา
 • 8 ก.ค. 2563 8:00 น.8 ก.ค. 2563 8:00 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่ม ( on-line )
 • 24 มิ.ย. 2563 8:30 น.26 มิ.ย. 2563 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา24 มิ.ย. 2563 8:30 น.26 มิ.ย. 2563 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา24 มิ.ย. 2563 8:30 น.26 มิ.ย. 2563 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา24 มิ.ย. 2563 8:30 น.26 มิ.ย. 2563 23:59 น.
    -  ช่วงลดรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม24 มิ.ย. 2563 8:30 น.26 มิ.ย. 2563 23:59 น.
 • ลงทะเบียนล่าช้า
 • 24 มิ.ย. 2563 8:30 น.26 มิ.ย. 2563 23:59 น.
    -  ช่วงการขอเทียบโอนหน่วยกิตนักศึกษาใหม่17 มิ.ย. 2563 8:30 น.30 มิ.ย. 2563 16:30 น.
 • งวดชำระเงินตามปกติ
 • 15 ก.ค. 2563 8:30 น.21 ก.ค. 2563 20:00 น.
    -  ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ15 ก.ค. 2563 8:30 น.21 ก.ค. 2563 20:00 น.
 • ช่วงพิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB
 • 15 ก.ค. 2563 8:30 น.21 ก.ค. 2563 20:00 น.
    -  วันแจ้งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์7 ส.ค. 2563 8:30 น.7 ส.ค. 2563 16:30 น.
 • วันสุดท้ายของการรักษาสภาพนักศึกษา/ลาพักการศึกษา
 • 7 ส.ค. 2563 8:30 น.7 ส.ค. 2563 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการขอแก้ไขผลการศึกษา I7 ส.ค. 2563 8:30 น.7 ส.ค. 2563 16:30 น.
 • ช่วงวันสอบกลางภาค
 • 31 ส.ค. 2563 8:30 น.6 ก.ย. 2563 16:30 น.
 • ช่วงวันทำการถอนรายวิชา ( ติด W )
 • 22 ก.ค. 2563 8:30 น.24 ก.ย. 2563 16:30 น.
 • วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
 • 4 พ.ย. 2563 8:00 น.4 พ.ย. 2563 16:30 น.
 • ช่วงวันสอบปลายภาค
 • 9 พ.ย. 2563 8:30 น.18 พ.ย. 2563 16:30 น.
 • วันปิดภาคการศึกษา
 • 19 พ.ย. 2563 8:30 น.19 พ.ย. 2563 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา23 พ.ย. 2563 8:30 น.23 พ.ย. 2563 16:30 น.
    -  วันประกาศผลการศึกษา24 พ.ย. 2563 16:30 น.24 พ.ย. 2563 23:30 น.
    
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47