เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนปกติ ( on-line )
 • 10 พ.ย. 2562 8:00 น.15 พ.ย. 2562 23:59 น.
    -  ชั้นปี 1(ตามรหัสปีเข้า)13 พ.ย. 2562 8:30 น.13 พ.ย. 2562 23:59 น.
    -  ชั้นปี 2(ตามรหัสปีเข้า)14 พ.ย. 2562 8:30 น.14 พ.ย. 2562 23:59 น.
    -  ชั้นปี 3(ตามรหัสปีเข้า)15 พ.ย. 2562 8:30 น.15 พ.ย. 2562 23:59 น.
    -  ชั้นปี 4(ตามรหัสปีเข้า)15 พ.ย. 2562 8:30 น.15 พ.ย. 2562 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ15 พ.ย. 2562 8:30 น.15 พ.ย. 2562 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่ม ( on-line )
 • 18 พ.ย. 2562 8:30 น.20 พ.ย. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา18 พ.ย. 2562 8:30 น.20 พ.ย. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา18 พ.ย. 2562 8:30 น.20 พ.ย. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา18 พ.ย. 2562 8:30 น.20 พ.ย. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงลดรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม18 พ.ย. 2562 8:30 น.20 พ.ย. 2562 23:59 น.
 • วันเปิดภาคการศึกษา
 • 18 พ.ย. 2562 8:00 น.18 พ.ย. 2562 16:30 น.
 • ลงทะเบียนล่าช้า
 • 18 พ.ย. 2562 8:30 น.20 พ.ย. 2562 23:59 น.
 • งวดชำระเงินตามปกติ
 • 25 พ.ย. 2562 8:30 น.29 พ.ย. 2562 23:59 น.
 • ช่วงพิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB
 • 25 พ.ย. 2562 8:30 น.29 พ.ย. 2562 23:59 น.
    -  ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ25 พ.ย. 2562 8:30 น.29 พ.ย. 2562 23:59 น.
 • วันสุดท้ายของการรักษาสภาพนักศึกษา/ลาพักการศึกษา
 • 30 พ.ย. 2562 8:30 น.17 ธ.ค. 2562 16:30 น.
 • ช่วงวันสอบกลางภาค
 • 13 ม.ค. 2563 8:30 น.19 ม.ค. 2563 16:30 น.
 • วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
 • 8 มี.ค. 2563 0:00 น.8 มี.ค. 2563 0:00 น.
 • ช่วงวันสอบปลายภาค
 • 9 มี.ค. 2563 8:00 น.22 มี.ค. 2563 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา30 มี.ค. 2563 8:00 น.30 มี.ค. 2563 16:30 น.
    -  วันประกาศผลการศึกษา31 มี.ค. 2563 16:30 น.31 มี.ค. 2563 23:30 น.
 • วันปิดภาคการศึกษา
 • 23 มี.ค. 2563 8:30 น.23 มี.ค. 2563 16:30 น.
 • ช่วงวันทำการถอนรายวิชา ( ติด W )
 • 21 พ.ย. 2562 8:30 น.3 ก.พ. 2563 16:30 น.
    
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47