เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนปกติ ( on-line )
 • 1 เม.ย. 2563 8:30 น.3 เม.ย. 2563 23:59 น.
    -  ชั้นปี 1(ตามรหัสปีเข้า)3 เม.ย. 2563 8:30 น.3 เม.ย. 2563 23:59 น.
    -  ชั้นปี 2(ตามรหัสปีเข้า)3 เม.ย. 2563 8:30 น.3 เม.ย. 2563 23:59 น.
    -  ชั้นปี 3(ตามรหัสปีเข้า)3 เม.ย. 2563 8:30 น.3 เม.ย. 2563 23:59 น.
    -  ชั้นปี 4(ตามรหัสปีเข้า)3 เม.ย. 2563 8:30 น.3 เม.ย. 2563 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ3 เม.ย. 2563 8:30 น.3 เม.ย. 2563 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่ม ( on-line )
 • 7 เม.ย. 2563 8:30 น.9 เม.ย. 2563 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา7 เม.ย. 2563 8:30 น.9 เม.ย. 2563 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา7 เม.ย. 2563 8:30 น.9 เม.ย. 2563 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา7 เม.ย. 2563 8:30 น.9 เม.ย. 2563 23:59 น.
    -  ช่วงลดรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม7 เม.ย. 2563 8:30 น.9 เม.ย. 2563 23:59 น.
 • วันเปิดภาคการศึกษา
 • 7 เม.ย. 2563 8:00 น.7 เม.ย. 2563 8:00 น.
 • ลงทะเบียนล่าช้า
 • 30 เม.ย. 2563 8:00 น.30 เม.ย. 2563 23:59 น.
 • งวดชำระเงินตามปกติ
 • 18 พ.ค. 2563 8:30 น.29 พ.ค. 2563 21:30 น.
 • ช่วงพิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB
 • 18 พ.ค. 2563 8:30 น.29 พ.ค. 2563 21:30 น.
    -  ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ18 พ.ค. 2563 8:30 น.29 พ.ค. 2563 21:30 น.
    -  วันแจ้งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์7 เม.ย. 2563 8:30 น.24 เม.ย. 2563 16:30 น.
 • วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
 • 24 พ.ค. 2563 8:00 น.24 พ.ค. 2563 16:30 น.
 • ช่วงวันสอบปลายภาค
 • 25 พ.ค. 2563 8:00 น.31 พ.ค. 2563 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา8 มิ.ย. 2563 8:00 น.8 มิ.ย. 2563 16:30 น.
    -  วันประกาศผลการศึกษา9 มิ.ย. 2563 16:30 น.9 มิ.ย. 2563 16:30 น.
 • วันปิดภาคการศึกษา
 • 1 มิ.ย. 2563 8:30 น.1 มิ.ย. 2563 16:30 น.
    
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47