เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนปกติ ( on-line )
 • 9 เม.ย. 2564 8:30 น.16 เม.ย. 2564 23:59 น.
    -  ชั้นปี 1(ตามรหัสปีเข้า)16 เม.ย. 2564 8:30 น.16 เม.ย. 2564 23:59 น.
    -  ชั้นปี 2(ตามรหัสปีเข้า)16 เม.ย. 2564 8:30 น.16 เม.ย. 2564 23:59 น.
    -  ชั้นปี 3(ตามรหัสปีเข้า)16 เม.ย. 2564 8:30 น.16 เม.ย. 2564 23:59 น.
    -  ชั้นปี 4(ตามรหัสปีเข้า)16 เม.ย. 2564 8:30 น.16 เม.ย. 2564 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ16 เม.ย. 2564 8:30 น.16 เม.ย. 2564 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่ม ( on-line )
 • 19 เม.ย. 2564 8:30 น.21 เม.ย. 2564 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา19 เม.ย. 2564 8:30 น.21 เม.ย. 2564 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา19 เม.ย. 2564 8:30 น.21 เม.ย. 2564 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา19 เม.ย. 2564 8:30 น.21 เม.ย. 2564 23:59 น.
    -  ช่วงลดรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม19 เม.ย. 2564 8:30 น.21 เม.ย. 2564 23:59 น.
 • วันเปิดภาคการศึกษา
 • 19 เม.ย. 2564 8:00 น.19 เม.ย. 2564 8:00 น.
 • ลงทะเบียนล่าช้า
 • 19 เม.ย. 2564 8:30 น.21 เม.ย. 2564 23:59 น.
 • งวดชำระเงินตามปกติ
 • 17 พ.ค. 2564 8:30 น.31 พ.ค. 2564 21:30 น.
 • ช่วงพิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB
 • 17 พ.ค. 2564 8:30 น.31 พ.ค. 2564 21:30 น.
    -  ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ17 พ.ค. 2564 8:30 น.31 พ.ค. 2564 21:30 น.
 • วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
 • 6 มิ.ย. 2564 8:00 น.6 มิ.ย. 2564 16:30 น.
 • ช่วงวันสอบปลายภาค
 • 7 มิ.ย. 2564 8:00 น.13 มิ.ย. 2564 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา21 มิ.ย. 2564 8:00 น.21 มิ.ย. 2564 16:30 น.
    -  วันประกาศผลการศึกษา22 มิ.ย. 2564 16:30 น.22 มิ.ย. 2564 16:30 น.
 • วันปิดภาคการศึกษา
 • 14 มิ.ย. 2564 8:30 น.14 มิ.ย. 2564 16:30 น.
    -  วันแจ้งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์30 เม.ย. 2564 8:30 น.30 เม.ย. 2564 16:30 น.
    
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47