เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนปกติ ( on-line )
 • 10 เม.ย. 2565 8:30 น.11 เม.ย. 2565 23:59 น.
    -  ชั้นปี 1(ตามรหัสปีเข้า)11 เม.ย. 2565 8:30 น.11 เม.ย. 2565 23:59 น.
    -  ชั้นปี 2(ตามรหัสปีเข้า)11 เม.ย. 2565 8:30 น.11 เม.ย. 2565 23:59 น.
    -  ชั้นปี 3(ตามรหัสปีเข้า)11 เม.ย. 2565 8:30 น.11 เม.ย. 2565 23:59 น.
    -  ชั้นปี 4(ตามรหัสปีเข้า)11 เม.ย. 2565 8:30 น.11 เม.ย. 2565 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ11 เม.ย. 2565 8:30 น.11 เม.ย. 2565 23:59 น.
 • วันเปิดภาคการศึกษา
 • 18 เม.ย. 2565 8:00 น.18 เม.ย. 2565 8:00 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่ม ( on-line )
 • 18 เม.ย. 2565 8:30 น.20 เม.ย. 2565 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา18 เม.ย. 2565 8:30 น.20 เม.ย. 2565 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา18 เม.ย. 2565 8:30 น.20 เม.ย. 2565 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา18 เม.ย. 2565 8:30 น.20 เม.ย. 2565 23:59 น.
    -  ช่วงลดรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม18 เม.ย. 2565 8:30 น.20 เม.ย. 2565 23:59 น.
 • ลงทะเบียนล่าช้า
 • 18 เม.ย. 2565 8:30 น.20 เม.ย. 2565 23:59 น.
 • งวดชำระเงินตามปกติ
 • 25 เม.ย. 2565 8:30 น.29 เม.ย. 2565 21:30 น.
 • ช่วงพิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB
 • 25 เม.ย. 2565 8:30 น.29 เม.ย. 2565 21:30 น.
    -  ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ25 เม.ย. 2565 8:30 น.29 เม.ย. 2565 21:30 น.
    -  วันแจ้งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์18 เม.ย. 2565 8:30 น.17 พ.ค. 2565 16:30 น.
 • วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
 • 5 มิ.ย. 2565 8:00 น.5 มิ.ย. 2565 16:30 น.
 • ช่วงวันสอบปลายภาค
 • 6 มิ.ย. 2565 8:00 น.12 มิ.ย. 2565 16:30 น.
 • วันปิดภาคการศึกษา
 • 13 มิ.ย. 2565 8:30 น.13 มิ.ย. 2565 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา20 มิ.ย. 2565 8:00 น.20 มิ.ย. 2565 16:30 น.
    -  วันประกาศผลการศึกษา21 มิ.ย. 2565 16:30 น.21 มิ.ย. 2565 16:30 น.
    
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47