เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนปกติ ( on-line )
 • 10 เม.ย. 2566 8:30 น.10 เม.ย. 2566 23:59 น.
    -  ชั้นปี 1(ตามรหัสปีเข้า)10 เม.ย. 2566 8:30 น.10 เม.ย. 2566 23:59 น.
    -  ชั้นปี 2(ตามรหัสปีเข้า)10 เม.ย. 2566 8:30 น.10 เม.ย. 2566 23:59 น.
    -  ชั้นปี 3(ตามรหัสปีเข้า)10 เม.ย. 2566 8:30 น.10 เม.ย. 2566 23:59 น.
    -  ชั้นปี 4(ตามรหัสปีเข้า)10 เม.ย. 2566 8:30 น.10 เม.ย. 2566 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ10 เม.ย. 2566 8:30 น.10 เม.ย. 2566 23:59 น.
 • วันเปิดภาคการศึกษา
 • 17 เม.ย. 2566 8:00 น.17 เม.ย. 2566 8:00 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่ม ( on-line )
 • 17 เม.ย. 2566 8:30 น.19 เม.ย. 2566 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา17 เม.ย. 2566 8:30 น.19 เม.ย. 2566 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา17 เม.ย. 2566 8:30 น.19 เม.ย. 2566 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา17 เม.ย. 2566 8:30 น.19 เม.ย. 2566 23:59 น.
    -  ช่วงลดรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม17 เม.ย. 2566 8:30 น.19 เม.ย. 2566 23:59 น.
 • ลงทะเบียนล่าช้า
 • 17 เม.ย. 2566 8:30 น.19 เม.ย. 2566 23:59 น.
 • งวดชำระเงินตามปกติ
 • 24 เม.ย. 2566 8:30 น.28 เม.ย. 2566 20:00 น.
 • ช่วงพิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB
 • 24 เม.ย. 2566 8:30 น.28 เม.ย. 2566 20:00 น.
    -  ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ24 เม.ย. 2566 8:30 น.28 เม.ย. 2566 20:00 น.
    -  วันแจ้งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์10 เม.ย. 2566 8:30 น.4 มิ.ย. 2566 16:30 น.
 • วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
 • 4 มิ.ย. 2566 8:00 น.4 มิ.ย. 2566 16:30 น.
 • ช่วงวันสอบปลายภาค
 • 5 มิ.ย. 2566 8:00 น.11 มิ.ย. 2566 16:30 น.
 • วันปิดภาคการศึกษา
 • 12 มิ.ย. 2566 8:30 น.12 มิ.ย. 2566 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา19 มิ.ย. 2566 8:00 น.19 มิ.ย. 2566 16:30 น.
    -  วันประกาศผลการศึกษา20 มิ.ย. 2566 16:30 น.20 มิ.ย. 2566 16:30 น.
    
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47