เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนปกติ ( on-line )
 • 23 มิ.ย. 2566 0:01 น.27 มิ.ย. 2566 23:59 น.
    -  ชั้นปี 1(ตามรหัสปีเข้า)23 มิ.ย. 2566 8:30 น.23 มิ.ย. 2566 23:59 น.
    -  ชั้นปี 2(ตามรหัสปีเข้า)26 มิ.ย. 2566 8:30 น.26 มิ.ย. 2566 23:59 น.
    -  ชั้นปี 3(ตามรหัสปีเข้า)27 มิ.ย. 2566 8:30 น.27 มิ.ย. 2566 23:59 น.
    -  ชั้นปี 4(ตามรหัสปีเข้า)27 มิ.ย. 2566 8:30 น.27 มิ.ย. 2566 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ27 มิ.ย. 2566 8:30 น.27 มิ.ย. 2566 23:59 น.
 • วันเปิดภาคการศึกษา
 • 3 ก.ค. 2566 8:00 น.3 ก.ค. 2566 8:00 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่ม ( on-line )
 • 3 ก.ค. 2566 8:30 น.5 ก.ค. 2566 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา3 ก.ค. 2566 8:30 น.5 ก.ค. 2566 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา3 ก.ค. 2566 8:30 น.5 ก.ค. 2566 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา3 ก.ค. 2566 8:30 น.5 ก.ค. 2566 23:59 น.
    -  ช่วงลดรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม3 ก.ค. 2566 8:30 น.5 ก.ค. 2566 23:59 น.
 • ลงทะเบียนล่าช้า
 • 3 ก.ค. 2566 8:30 น.5 ก.ค. 2566 23:59 น.
    -  ช่วงการขอเทียบโอนหน่วยกิตนักศึกษาใหม่1 มิ.ย. 2566 8:30 น.5 ก.ค. 2566 23:59 น.
 • งวดชำระเงินตามปกติ
 • 10 ก.ค. 2566 8:30 น.29 ก.ย. 2566 23:30 น.
    -  ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ10 ก.ค. 2566 8:30 น.29 ก.ย. 2566 23:30 น.
 • ช่วงพิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB
 • 10 ก.ค. 2566 8:30 น.29 ก.ย. 2566 23:30 น.
    -  วันแจ้งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์24 ก.ค. 2566 8:30 น.24 ต.ค. 2566 16:30 น.
 • วันสุดท้ายของการรักษาสภาพนักศึกษา/ลาพักการศึกษา
 • 6 ก.ค. 2566 8:30 น.2 ส.ค. 2566 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการขอแก้ไขผลการศึกษา I2 ส.ค. 2566 16:30 น.2 ส.ค. 2566 16:30 น.
 • ช่วงวันสอบกลางภาค
 • 28 ส.ค. 2566 8:30 น.3 ก.ย. 2566 16:30 น.
 • ช่วงวันทำการถอนรายวิชา ( ติด W )
 • 17 ก.ค. 2566 8:30 น.19 ก.ย. 2566 16:30 น.
 • วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
 • 22 ต.ค. 2566 8:00 น.22 ต.ค. 2566 16:30 น.
 • ช่วงวันสอบปลายภาค
 • 23 ต.ค. 2566 8:30 น.5 พ.ย. 2566 16:30 น.
 • วันปิดภาคการศึกษา
 • 6 พ.ย. 2566 8:30 น.6 พ.ย. 2566 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา13 พ.ย. 2566 8:30 น.13 พ.ย. 2566 16:30 น.
    -  วันประกาศผลการศึกษา14 พ.ย. 2566 16:30 น.14 พ.ย. 2566 23:30 น.
    
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47