เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2567  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนปกติ ( on-line )
 • 17 เม.ย. 2568 8:30 น.18 เม.ย. 2568 23:59 น.
    -  ชั้นปี 1(ตามรหัสปีเข้า)18 เม.ย. 2568 8:30 น.18 เม.ย. 2568 23:59 น.
    -  ชั้นปี 2(ตามรหัสปีเข้า)18 เม.ย. 2568 8:30 น.18 เม.ย. 2568 23:59 น.
    -  ชั้นปี 3(ตามรหัสปีเข้า)18 เม.ย. 2568 8:30 น.18 เม.ย. 2568 23:59 น.
    -  ชั้นปี 4(ตามรหัสปีเข้า)18 เม.ย. 2568 8:30 น.18 เม.ย. 2568 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ18 เม.ย. 2568 8:30 น.18 เม.ย. 2568 23:59 น.
 • วันเปิดภาคการศึกษา
 • 21 เม.ย. 2568 8:00 น.21 เม.ย. 2568 8:00 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่ม ( on-line )
 • 21 เม.ย. 2568 8:30 น.23 เม.ย. 2568 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา21 เม.ย. 2568 8:30 น.23 เม.ย. 2568 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา21 เม.ย. 2568 8:30 น.23 เม.ย. 2568 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา21 เม.ย. 2568 8:30 น.23 เม.ย. 2568 23:59 น.
    -  ช่วงลดรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม17 เม.ย. 2568 8:30 น.23 เม.ย. 2568 23:59 น.
 • ลงทะเบียนล่าช้า
 • 21 เม.ย. 2568 8:30 น.23 เม.ย. 2568 23:59 น.
 • งวดชำระเงินตามปกติ
 • 5 พ.ค. 2568 8:30 น.11 พ.ค. 2568 23:30 น.
 • ช่วงพิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB
 • 5 พ.ค. 2568 8:30 น.11 พ.ค. 2568 23:30 น.
    -  ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ5 พ.ค. 2568 8:30 น.11 พ.ค. 2568 23:30 น.
    -  วันแจ้งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์6 พ.ค. 2568 8:30 น.2 มิ.ย. 2568 16:30 น.
 • วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
 • 8 มิ.ย. 2568 8:00 น.8 มิ.ย. 2568 16:30 น.
 • ช่วงวันสอบปลายภาค
 • 9 มิ.ย. 2568 8:00 น.15 มิ.ย. 2568 16:30 น.
 • วันปิดภาคการศึกษา
 • 16 มิ.ย. 2568 8:30 น.16 มิ.ย. 2568 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา23 มิ.ย. 2568 8:00 น.23 มิ.ย. 2568 16:30 น.
    -  วันประกาศผลการศึกษา24 มิ.ย. 2568 16:30 น.24 มิ.ย. 2568 16:30 น.
    
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47