เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนปกติ ( on-line )
 • 25 มิ.ย. 2565 0:01 น.28 มิ.ย. 2565 23:59 น.
    -  ชั้นปี 1(ตามรหัสปีเข้า)26 มิ.ย. 2565 8:30 น.26 มิ.ย. 2565 23:59 น.
    -  ชั้นปี 2(ตามรหัสปีเข้า)27 มิ.ย. 2565 8:30 น.27 มิ.ย. 2565 23:59 น.
    -  ชั้นปี 3(ตามรหัสปีเข้า)28 มิ.ย. 2565 8:30 น.28 มิ.ย. 2565 23:59 น.
    -  ชั้นปี 4(ตามรหัสปีเข้า)28 มิ.ย. 2565 8:30 น.28 มิ.ย. 2565 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ28 มิ.ย. 2565 8:30 น.28 มิ.ย. 2565 23:59 น.
 • วันเปิดภาคการศึกษา
 • 4 ก.ค. 2565 8:00 น.4 ก.ค. 2565 8:00 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่ม ( on-line )
 • 4 ก.ค. 2565 8:30 น.6 ก.ค. 2565 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา4 ก.ค. 2565 8:30 น.6 ก.ค. 2565 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา4 ก.ค. 2565 8:30 น.6 ก.ค. 2565 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา4 ก.ค. 2565 8:30 น.6 ก.ค. 2565 23:59 น.
    -  ช่วงลดรายวิชาโดยได้รับค่าหน่วยกิตคืนเต็ม4 ก.ค. 2565 8:30 น.6 ก.ค. 2565 23:59 น.
 • ลงทะเบียนล่าช้า
 • 4 ก.ค. 2565 8:30 น.6 ก.ค. 2565 23:59 น.
    -  ช่วงการขอเทียบโอนหน่วยกิตนักศึกษาใหม่24 มิ.ย. 2565 8:30 น.6 ก.ค. 2565 23:59 น.
 • งวดชำระเงินตามปกติ
 • 18 ก.ค. 2565 8:30 น.22 ก.ค. 2565 23:30 น.
    -  ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ18 ก.ค. 2565 8:30 น.22 ก.ค. 2565 23:30 น.
 • ช่วงพิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB
 • 18 ก.ค. 2565 8:30 น.22 ก.ค. 2565 23:30 น.
    -  วันแจ้งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาผ่านระบบออนไลน์25 ก.ค. 2565 8:30 น.23 พ.ย. 2565 16:30 น.
 • วันสุดท้ายของการรักษาสภาพนักศึกษา/ลาพักการศึกษา
 • 4 ก.ค. 2565 8:30 น.3 ส.ค. 2565 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการขอแก้ไขผลการศึกษา I3 ส.ค. 2565 8:30 น.3 ส.ค. 2565 16:30 น.
 • ช่วงวันสอบกลางภาค
 • 29 ส.ค. 2565 8:30 น.4 ก.ย. 2565 16:30 น.
 • ช่วงวันทำการถอนรายวิชา ( ติด W )
 • 18 ก.ค. 2565 8:30 น.20 ก.ย. 2565 16:30 น.
 • วันสุดท้ายของการเรียนการสอน
 • 23 ต.ค. 2565 8:00 น.23 ต.ค. 2565 16:30 น.
 • ช่วงวันสอบปลายภาค
 • 24 ต.ค. 2565 8:30 น.6 พ.ย. 2565 16:30 น.
 • วันปิดภาคการศึกษา
 • 7 พ.ย. 2565 8:30 น.7 พ.ย. 2565 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการส่งผลการศึกษา14 พ.ย. 2565 8:30 น.14 พ.ย. 2565 16:30 น.
    -  วันประกาศผลการศึกษา15 พ.ย. 2565 16:30 น.15 พ.ย. 2565 23:30 น.
    
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47